Tvořivé psaní a čtení

14.7.2009
Vyhodnocení projektu Tvořivé psaní a čtení, který byl financován z rozvojového programu MŠMT Podpora čtenářské gramotnosti ve školách v roce 2008:

V rámci realizace projektu Tvořivé psaní a čtení si všichni žáci I. stupně založili své čtenářské deníky. 
Tomu předcházela společná četba páťáků s prváky. Čtenářští mistři zastoupili paní učitelky, přečetli nový článek z čítanky, tak jak jej jindy předčítá paní učitelka. Po rozdělení do skupin se žáci vzájemně představili a pod vedením páťáků pracovali na plnění úkolů souvisejících s článkem. Prvňáčci si založili nový sešit ČTENÍ pro zapisování všeho, co přečtou. V 1. třídě si jen napsali název knihy a jejího autora a nakreslili obrázek k dané knize, ve 2. třídě přibylo vypsání hlavních postav a od 3. třídy i krátký obsah knihy. Zpočátku jen pár vět, ve vyšších ročnících již text složitější, dle úrovně vyjadřovacích schopností žáků. Jedenkrát měsíčně přinesli žáci své čtenářské deníky a při vlastní prezentaci knihy seznámili spolužáky s jejím obsahem, knihu také ukázali a tím podněcovali ostatní k aktivnímu čtení. Protože mnozí žáci jsou ze sociálně slabších rodin a nemají doma knihy, rozšířili jsme nabídku školní knihovny o tituly pro společné čtení, slovníky a encyklopedie.
I nadále jsme spolupracovali s Městskou knihovnou ve Starém Městě. Zde si paní knihovnice chystaly pro naše žáky besedy o spisovatelích a různých žánrech dětské literatury. Společně jsme uskutečnili besedu se spisovatelkou M. Drijverovou. Knihovna navíc připravila na měsíc březen další besedu s paní spisovatelkou I. Březinovou. Od obou autorek máme v naší školní knihovně podepsané jejich knihy. Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti pro žáky pátého ročníku připravila besedu na téma „Pověsti našeho kraje“. V  úvodu se děti dozvěděly, že budova současné knihovny byla původně židovskou synagogou. Seznámily se tak s její historií i současností. Potom následovalo krátké představení spisovatele B. B. Buchlovana. Děti nejvíce zaujal fakt, že původně se tento pán jmenoval jen Bedřich Beneš, ale aby se odlišil od ostatních Benešů, přidal pro svou lásku k našemu kraji ke svému jménu přízvisko Buchlovan. Další zajímavostí bylo, že v období 2. světové války zachránil spoustu českých knih pro děti. Zabalil je do velkých balíků a převezl do budovy muzea, kde tyto knihy bez úhony přečkaly celou válku. Po tomto úvodu se již žáci zaposlouchali do nejrůznějších pověstí vážících se k našemu kraji. Některé byly v podání paní knihovnice a některé také v televizní podobě, čímž se stala beseda pestřejší.
Paní Drijverová besedovala o literatuře i se žáky druhého stupně. Ti ji zaslali své literární práce, které vyhodnotila. Mnohým dala návod, co všechno musí zvládnout budoucí spisovatel.
Některé třídy II. stupně navštívily i místní knihovnu zaslaly práce do soutěže knihovny B. B. Buchlovana Hradišťské sluníčko, dvě práce byly vyhodnoceny.
Na rytíře řádu čtenářského byli pasováni králem Knihoslavem a královnou Knihoslavou letošní prvňáčci. Celou slavnost připravili ve spolupráci s třídními učitelkami zaměstnanci knihovny a místostarosta města. Zajímavou novinkou letošního pasování bylo vystoupení pana ředitele, který předčítal prvňáčkům ze svých nejoblíbenějších dětských knih.
Společné čtení se uskutečnilo i ve 2. ročníku, kam přišli žáci z osmých tříd. Toto čtení bylo rozděleno do dvou částí. V první si  žáci přinesli své oblíbené knihy a navzájem se s nimi seznámili. Ve druhé části si představili své slohové práce. Navzájem si také ukázali „knihy o mně“, které vytvořili, když navštěvovali 2. třídu. Velmi nás potěšilo, že tyto knihy měli doma uloženy. Na toto tvůrčí psaní navázali žáci 4. tříd se svými sborníky pohádek a veršů a druháci vytvořili své první kuchařské knihy s recepty pomazánek.
Žáci třetího ročníku absolvovali čtenářskou štafetu. Její náplní byly návštěvy městské knihovny, městského úřadu, besedy s pozvanými hosty (pamětnice pí L. Stuchlíková, rodiče a příbuzní žáků) ve vyučování. V rámci těchto aktivit byla dětem přiblížena nejen pohádková témata, ale i historie našeho města a regionu. Předčítání pozvaných hostů vedlo žáky ke zvýšenému zájmu o danou problematiku a následnému vyhledávání dalších informací v literatuře a na internetu.
Během plnění projektu žáci čtvrtého ročníku navštívili v měsíci dubnu Moravský kras, žáci 5. ročníku navštívili Prahu. Získané poznatky doplněné informacemi z internetu a encyklopedií zpracovali ve skupinách a v průběhu měsíce května prezentovali svým rodičům i spolužákům v jiných ročnících. Tato zkušenost dětem přinesla nejen nové vědomosti, ale rozvinula jejich komunikační dovednosti a dovednosti získané při práci s literaturou a internetem.
Žáci v 8. ročníku zpracovali projekt Vesmír, který prezentovali v hodinách fyziky. Při něm využili zakoupené literatury.
Realizace projektu Tvořivé psaní a čtení vedla k hlubšímu vnímání a postupnému osvojování českého jazyka jako bohatého prostředku k získávání a předávání informací, ke kultivovanému vyjadřování potřeb, prožitků a sdělování názorů, k podněcování radosti ze čtení. Z projektu má přímý užitek 548 žáků školy.
Výstupy z projektu   
Vybavení školní knihovny (encyklopedie, slovníky, knihy pro mimočítankovou četbu, DVD)
Založení čtenářský deníků ve všech ročnících školy.
Založení předplatného pro školní časopisy (Pastelka, Mateřídouška, Sluníčko).
Žáci vytvořili Knihu o mně, sborníky veršů a pohádek, knihu receptů (2. – 4. ročník)
Žáci prezentovali projekty Praha a Moravský kras (4. a 5. ročník)
 V budoucnosti budeme v činnostech pokračovat, některé z nich jsou již zařazeny do školního vzdělávacího programu.

Moje první přečtená knížka

18.6.2009
Žáci prvních tříd uskutečnili v měsících květnu a červnu svůj poslední projekt nazvaný Moje první přečtená knížka.
Na závěr první třídy jsme se se žáky pustili do společného čtení knihy. Přečtenou knihou se stala kniha spisovatele Arnolda Lobela Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. Legrační příběhy dvou žabáků měly u žáků velký úspěch, a proto jsme se rozhodli udělat knihu vlastní. Zvolili jsme skládané leporelo, které jsme postupně vyráběli v hodinách výtvarné výchovy. Naše leporelo obsahovalo nejen název knihy, jméno autora, obsah, ale také výtvarné ilustrace ke každé kapitole. V hodinách praktických činností si každý žák vyrobil pomocí papíru a provázků svého vlastního žabáka. Aby žabáci nebyli jen tak na suchu, namalovali jsme jim i rybník. Na závěr projektu jsme ve třídách a na chodbách uspořádali výstavku našich prací. Už se těšíme na další knížky, které na nás čekají ve 2. třídě…

Páťáci představili spolužákům Prahu

8.6.2009
V měsíci květnu navštívili žáci pátého ročníku Prahu.
Ještě před odjezdem si děti vyhledaly v odborné literatuře informace o místech, která navštíví. Jednalo se o Vyšehrad, Petřín, Pražský hrad, Karlův most a také Staroměstské a Václavské náměstí. Po návratu se žáci rozdělili do skupin a v rámci projektu Tvořivé čtení a psaní zapracovali své teoretické i praktické poznatky do projektu Praha.  Ten začátkem června prezentovali svým mladším spolužákům ze čtvrtých tříd. Celý projekt byl velmi úspěšný. Žáci si  prohloubili  své vlastivědné informace o našem hlavním městě a zároveň si zdokonalili své komunikační schopnosti.

Společné čtení druháčků s kamarády z II. stupně

1.5.2009
V rámci projektu Tvořivé čtení se uskutečnilo v měsíci dubnu s žáky 8. tříd společné čtení úryvků z oblíbených pohádkových a dětských knížek, které si žáci na tento den přinesli.Dětem se návštěva líbila a už se těšily na další. V měsíci červnu za námi do druhých tříd přišli tentokrát žáci 6. ročníku, kteří nás seznámili se svými slohovými pracemi. Druháčci pozorně naslouchali. Navzájem si také ukázali „Knihy o mně“, které vytvořili ve druhé třídě. Velmi nás potěšilo, že tyto knihy stále doma schovávají.

Prezentace projektu Moravský kras

28.4.2009
Během plnění projektu Tvořivé psaní a čtení žáci čtvrtého ročníku navštívili v měsíci dubnu Moravský kras.
Prohlédli si Punkevní jeskyni, Kateřinskou jeskyni a propast Macochu. Také se projeli vláčkem a lanovkou. Získané poznatky doplněné informacemi z internetu a encyklopedií zpracovali ve skupinách a v průběhu měsíce května prezentovali svým rodičům i spolužákům v jiných ročnících. Tato zkušenost dětem přinesla nejen nové vědomosti, ale také komunikační dovednosti a dovednosti získané při práci s literaturou a internetem.

Společné čtení prváků s páťáky

21.4.2009
V pátek 17. dubna proběhla hodina čtení v prvních třídách trošku jinak.
Přišli nás navštívit žáci pátých tříd, už zdatní mistři ve čtení. Čtenářští mistři zastoupili paní učitelky, přečetli nám nový článek z čítanky, tak jak nám jej jindy předčítá paní učitelka. Pak to ale přišlo – po rozdělení do skupin jsme se vzájemně představili a pod vedením páťáků jsme pracovali na plnění úkolů souvisejících s článkem a to bylo moc prima. Prvňáčci si založili nový sešit ČTENÍ pro zapisování všeho, co přečtou. Páťáci nám nakreslili na památku skvělé obrázky s pozdravem. A už se nemůžeme dočkat dalšího setkání se staršími spolužáky nad knihou. Tato setkávání mladších a starších čtenářů probíhají v rámci projektu „Tvořivé psaní a čtení“.

Páťáci v knihovně

26.1.2009
Ve dnech 9. a 12. 1. 2009 žáci pátého ročníku navštívili knihovnu B. B. Buchlovana,
kde pro ně byla v rámci projektu „Tvořivé čtení“ připravena beseda na téma „Pověsti našeho kraje“.V  úvodu se děti dozvěděly, že budova současné knihovny byla původně židovskou synagogou. Seznámily se tak s její historií i současností. Potom následovalo krátké představení spisovatele B. B. Buchlovana. Zde děti nejvíce zaujal fakt, že původně se tento pán jmenoval jen Bedřich Beneš, ale aby se odlišil od ostatních Benešů a pro svou lásku k našemu kraji, přidal ke svému jménu přízvisko Buchlovan. Další zajímavostí bylo také to, že v období 2. světové války zachránil spoustu českých knih pro děti. Zabalil je do velkých balíků a převezl do budovy muzea, kde tyto knihy bez úhony přečkaly celou válku. Po tomto úvodu se již žáci zaposlouchali do nejrůznějších pověstí vážících se k našemu kraji. Některé byly v podání paní knihovnice a některé také v televizní podobě, čímž se stala beseda pestřejší. Na závěr měly děti čas samostatně si projít a prohlédnout celý areál knihovny. Beseda se všem, dětem i pedagogům, velmi líbila.

Nejkrásnější vánoční dárek

5.1.2009
V rámci projektu Tvořivé psaní a čtení jsme s dětmi ve 2. třídách připravili pro rodiče vánoční překvapení. V hodinách slohu děti psaly o rodině, kamarádech, domácích mazlíčcích o svých zálibách a texty doplnily vlastními ilustracemi. Výsledkem práce se stala ,,Kniha o mně“, která udělala pod vánočním stromečkem rodičům radost.

Autorské čtení na 1.stupni ZŠ

19.12.2008
Také žáci čtvrtých a pátých tříd měli možnost v rámci projektu Tvořivé psaní a čtení se setkat se spisovatelkou Martinou Drijverovou.
Autorka zejména dětské literatury přijela dětem popovídat nejen o tom, co všechno musí spisovatel umět, aby mohl knihu napsat a vydat. V rámci besedy nabídla své knihy k prodeji. Do každé zakoupené či přinesené knihy vepsala paní Drijverová osobní věnování.

Spisovatelka M. Drijverová u nás

16.12.2008
Kdy si můžete popovídat s úspěšným českým spisovatelem?
V pondělí 15. prosince se žáci 8. a 9.tříd mohli zeptat na cokoliv současné české autorky knih pro děti Martiny Drijverové. Z besedy se dozvěděli leccos zajímavého ze života spisovatele na volné noze, o tom, jak to chodí, než se objeví nová knížka na pultech knihkupectví. Pro zájemce byly připraveny knihy k zakoupení, nesměla chybět samozřejmě ani autogramiáda.

Beseda v knihovně

29.11.2008
V úterý 25. listopadu navštívili žáci prvních tříd knihovnu ve Starém Městě.
V rámci projektu Tvořivé psaní a čtení navštívili naši prvňáčci zdejší knihovnu. Někteří žáci prostředí knihovny znali, protože ji navštívili již dříve s rodiči, ale pro většinu dětí to bylo první setkání s prostředím knihovny. Žáci si zde prohlédli interiér zaplněný policemi plnými knih. Paní knihovnice žáky seznámila s pravidly chování v knihovně, vysvětlila jim řazení knih a jejich vyhledávání. Měli možnost si prohlédnout knihy určené právě začínajícím čtenářům. Na závěr besedy samozřejmě nechyběla prohlídka knih v dětském oddělení knihovny.

Úspěšné projekty

20.11.2008
Z více než 800 projektů z celé republiky uspěla naše škola se dvěma  – Tvořivé psaní a  Slovensko – náš blízký soused.

Z anotace projektu Tvořivé psaní:“Realizací projektu chceme u žáků podpořit zájem o aktivní čtení, posílit jejich čtenářskou sebedůvěru a schopnost porovnávání textu s dosavadními znalostmi žáka o dané věci. Chceme, aby lépe rozuměli čtenému i psanému textu, položíme základy k tvořivému psaní. Podnítíme radost ze čtení, umožníme prožít hezké chvilky nad knihou.“Tento projekt byl podán pedagogy I. stupně v rámci rozvojového programu Podpora čtenářství ve školách v roce 2008, celková dotace je 78 300,- Kč. Z anotace projektu Slovensko – náš blízký soused:“Cílem projektu je přiblížit žákům slovenský jazyk a Slovensko v užších souvislostech, vzbudit v nich touhu po poznání, budovat přirozený kladný vztah ke slovenskému jazyku a Slovensku. V souladu se školním vzdělávacím programem chceme podpořit aktivitu, toleranci, vstřícnost a loajalitu ke Slovensku. Bude kladen důraz na důležitost jazykového vzdělání a současně důraz na příbuznost slovanských jazyků, kdy slovenština je češtině nejbližším, tudíž i nejsnazším jazykem, kterému mohou žáci bez velkých obtíží porozumět v běžné komunikaci. Proto je třeba obohatit standardní výuku o hlubší znalosti slovenského jazyka a zlepšit informovanost o Slovensku. K tomu všemu přispějí realizované aktivity. „Tento projekt byl podán pedagogy II. stupně v rámci rozvojového programu Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008, celková dotace je 93 500,- Kč.O jednotlivých aktivitách projektů budeme  průběžně informovat na stránkách školy.