Strategie prevence rizikových projevů chování

22. září, 2015

Strategie prevence rizikových projevů chování

Metoda dobrého startu pokračuje

17. února, 2014
Po kladných ohlasech od vyučujících a od rodičů  žáků prvních tříd v minulém školním roce jsme od ledna 2014 otevřeli dvě nové skupinky pro stávající žáky 1. tříd, se kterými cvičíme Metodu dobrého startu. Když nahlédneme do historie, zjistíme, že nejde o žádnou novinku, ale že Metodu Dobrého startu, metodu Bon départ formulovala a prakticky ověřila již během 1.světové války ve Francii Théa Bougnetová. Původně sloužila k léčbě poruch hybností a v roce 1941 byla metoda použita také na základní škole jako příprava pro výuku počátečního čtení a psaní. Za tímto účelem se pak rozšířila do dalších evropských států. Do bývalého Československa se dostala tato metoda díky Martě Bogdanowicz z Polska a na její úpravě se pak od počátku 80. let 20. století podílela Jana Swierkoszová. Metoda je vhodná pro děti s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem jako metoda, která nepravidelně se rozvíjející funkce upravuje a pro děti s normálním psychomotorickým vývojem jako metoda aktivizační. Cvičení pod vedením školní psycholožky se konají jednou týdně mimo dobu vyučování. Práce v jednotlivých cvičeních vychází z lidové písničky, od které se pak odvíjí celé setkání a pohyby v oblasti hrubé i jemné motoriky. Jednotlivé hodiny jsou svižné, děti se u nich nenudí, cvičení je baví a do vyučování odchází pozitivně naladěné.

Hrajeme si na školu

22. ledna, 2014
Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky ZŠ Staré MěstoOd března bude v naší škole věnován prostor budoucím prvňáčkům, kteří poprvé zasednou do školních lavic v září 2014. Malí školáčci si spolu s rodiči zkusí, jaké je to být školákem. Děti se hravou formou seznámí s prostředím školy, s učebnami i s opravdovými učiteli, poznají některé budoucí spolužáky a samozřejmě si rozšíří a upevní získané vědomosti, znalosti a dovednosti z mateřské školy.

Obsah kurzu:

  • rozvoj hrubé i jemné motoriky
  • rozvoj sluchového a zrakového vnímání
  • nácvik grafomotoriky
  • rozvoj matematických představ
  • rozvoj myšlení a řeči (ne náprava řeči)
  • rozvoj paměti a pozornosti
  • nácvik základních dovedností pro snadnější adaptaci na školní prostředí
  • metodické pokyny pro domácí přípravu

Kurz bude probíhat v prostorách Školního poradenského pracoviště v budově 715 (budova, kde je školní družina a první třídy) vždy v úterý v rozsahu 10 lekcí. Začátek kurzu je 1. 3. 2014. Délka lekce bude přibližně 40 minut. Po celou dobu je na setkání přítomen rodič dítěte.

Začátek kurzu dle výběru rodiče:

Navrhujeme 3 termíny:

9:00 hod. termín vhodný pro maminky na MD a pro nezaměstnané rodiče

14:00.hod. ostatní

14:50 hod. ostatní

Kurz   je  zdarma  a povede  ho  školní   psycholožka  Mgr. Beáta   Kroutilíková, PhD.

Přihlášku rodiče obdrží u zápisu, nebo ji lze stáhnout na stránkách školy.

Těšíme se na vás.

Přihláška Hrajeme si na školu

RAMPS VIP – III

7. ledna, 2013
Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps

Školní poradenské pracoviště (dál ŠPP) bylo vytvořeno ve školním roce 2009/2010 i na naší škole a od 1. 1. 2012 je v rámci projektu RAMPS – VIP III spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Členy školního poradenského pracoviště jsou ředitel školy, zástupkyně pro I. a II. stupeň výchovné poradkyně a metodici prevence a školní psycholožka, kteří se setkávájí minimálně dvakrát v průběhu školního roku s cílem koordinovat poradenskou péči ve škole. ŠPP se na naší škole zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti žáků včasným vyhledáváním dětí s potížemi ve vzdělávání a ve výchovném vedení. Do péče škoní psycholožky může nahlásit dítě zákonný zástupce. V případě, že žáka nahlásí třídní učitel nebo o ni požádá žák sám,  je rodič kontaktován školní psycholožkou.

Pracovní doba školní psycholožky Mgr. Beáty Kroutilíkové, PhD.:
Pondělí:   8:00 – 15:00 hod. sudé pondělí I. stupeň,
liché pondělí II. stupeň
Úterý:     8:00 – 14:00 hod. II. stupeň
Středa:   8:00 – 13:30 hod. I. stupeň
Čtvrtek:  8:00 – 14:00 hod. II. stupeň
Pátek:    8:00 – 14:00 hod. I. stupeň

Ke konzultaci je potřebné se předem objednat osobně nebo telefonicky na čísle: 572 541 298, 739 768 028.

Výchovný poradce:

Mgr. Jana Daňhelová I. stupeň  – konzultační hodiny ve středu od 14:00 – 15:30 hod.
Mgr. Věra Mlčúchová II. stupeň – konzultační hodiny v pondělí od 14:00 – 15:30 hod.
Konzutace pouze po předchozí domluvě.

Metodik pro prevenci:
Mgr. Milana Matyášová I. stupeň – konzultační hodiny ve středu od 13:00 – 14:00 hod.
Mgr. Alan Navrátil II. stupeň – konzultační hodiny v pondělí od 14:30 – 15:30 hod.
Konzutace pouze po předchozí domluvě.

Aktuální informace o činnosti ŠPP jsou zveřejňovány ZDE

RAMPS – VIP III.

18.5.2012

Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb RAMPS – VIP III. Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.
Školní poradenské pracoviště (dál ŠPP) bylo vytvořeno v minulém školním roce i na naší škole a od 1.1.2012 je v rámci projektu RAMPS – VIP III spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
ŠPP se na naší škole zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti žáků včasnou identifikaci dětí s potížemi ve výchovně vzdělávacím vývoji. Realizujeme ji prostřednictvím:
– třídních učitelů, kteří mají k dispozici dotazník s popisem symptomů jednotlivých diagnostických jednotek a mohou si tak pro vlastní potřebu stanovit předběžnou pedagogickou diagnózu dítěte. Vyplněný dotazník pak slouží jako vstupní informace od vyučujícího pro školního psychologa při zařazení dítěte do individuální péče,
– depistážní činností školního psychologa v 1., 2., 3., 5. a 6. ročníku se zaměřením na výskyt specifických vývojových poruch učení a chování.
Třídní učitel nahlásí žáka problémového v učení nebo v chování do péče školního psychologa a ten se ve spolupráci se zákonným zástupcem snaží o optimalizaci jeho výchovně vzdělávacího vývoje. Pokud práce nepřináší žádoucí efekt, je ve spolupráci s výchovným poradcem doporučena zákonným zástupcům návštěva pedagogicko – psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra, střediska výchovné péče.

Primární prevenci vzniku rizikového chování dětí uskutečňujeme:
– prostřednictvím vlastního výcviku peer aktivistů a následně jejich působením v prostředí školy.

Tematické bloky vzdělávacích aktivit pro peer program jsou:
primární prevence vzniku závislostí na návykových látkách, prevence šikanování a kyberšikany, prevence vzniku poruch příjmu potravy, prevence autoagresivity-sebepoškozování, prevence agresivního chování (uvedené aktivity jsou součástí minimálního preventivního programu školy),
Na žádost třídních učitelů pořádáme třídní preventivní nebo třídní intervenční programy,
pro žáky 6. tříd se pořádají seznamovaci a adaptační pobyty.

Výchovné problémy řešíme formou individuálního vedení ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka.
Realizaci podpůrných a vyrovnávacích opatření organizujeme dle doporučení příslušného odborného pracoviště, které provedlo vyšetření dítěte, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka asistenty pedagoga a třídními učiteli.
Kariérové poradenství (poradenství v oblasti profesní orientace s možností diagnostiky, konzultace a poradenství pro žáky a rodiče) zabezpečuje výchovná podadkyně na II. stupni.
Prevence vzniku rizikového chování je realizována metodiky pro prevenci a blíž je specifikována v Minimálním preventivním programu školy.
Ve spolupráci s pracovníky Odboru sociálně právní ochrany dětí v Uherském Hradišti a Policií ČR realizujeme besedy se žáky vybraných ročníků.