Archiv rubriky: Historie školy

Vznik ČSR

Když skončily válečné útrapy, vracel se do staroměstských škol normální život. Vrátili se i učitelé z front, odešli běženci, kteří byli ve škole ubytováni, školy byly vyčištěny a opět se začalo vyučovat.

19. února 1921 bylo provedeno sčítání lidu. Staré Město mělo 5110 obyvatel. V chlapecké škole bylo celkem 415 žáků, v dívčí škole 464 žákyň. Celkem bylo na obou školách 879 žáků. Ne všichni místní chodili do škol ve Starém Městě: 54 dívek a 50 chlapců chodilo do škol v Uherském Hradišti.

Celý příspěvek

Novodobá historie

Přišel rok 1939 a s ním vznik protektorátu Čechy a Morava. Šest let okupace se odrazilo i v práci školy. Zpočátku nebyly pro žáky učebnice, protože stávající byly vyřazeny. Z učebnic, které byly povoleny, byly odstraněny pasáže o vzniku Československé republiky, o prezidentovi T. G. Masarykovi.

Od 3. ročníku byla zavedena povinná výuka němčiny. Všichni učitelé museli prokázat prohlášením nežidovský původ a doložit příslušné doklady. Ředitelé škol a později učitelé se museli podrobit zkoušce z jazyka německého. Nepohodlní učitelé byli penzionováni.

Celý příspěvek

Školní rok 1902/03

V roce 1901 bylo započato se stavbou nové školní budovy. Podařilo se tak naplnit záměr z roku 1884 – postavit novou školní budovu vedle budovy stávající. Budova byla postavena stavitelem Jedličkou z Uherského Hradiště.

Rozpočet na novou školu byl 64 000 K. 29. března 1901 byly položeny základy. Ve druhé polovině června 1901 byla budova zastřešena. V další práci se pokračovalo až v roce 1902 s odůvodněním, že budova musí řádně sednout a vyschnout. 12. července 1902 byl uložen do skleněné schránky a potom do plechové krabice pamětní list, který byl umístěn do báně střechy. 30. srpna 1902 byly přemístěny na novou budovu věžní hodiny. Instalaci provedla firma E. Schaur z Vídně, která hodiny zhotovila a v roce 1887 instalovala na starou budovu č.1. V neděli 14. září 1902 byla nová školní budova vysvěcena.

Celý příspěvek

Stavba školy

„Dne 13. června v pondělí r. 1887 shromáždili se učitelé, místní školní rada a obecní představenstvo dopoledne před 8. hodinou jako na rozloučenou sBudova č. 715 budovou školní, aby takto společně do farního chrámu Páně v Uherském Hradišti se odebrali a při mši sv. na Bohu žádali, aby zamyšlenému důležitému dílu svého požehnání dal, dělníky od neštěstí chránil a dáti ráčil, by stavba šťastně se započala, pokračovala a dokončila.“ Celý příspěvek