Zápis do 1. tříd

Dne 14. 4. 2023 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2016 až 31. 8. 2017 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2022/2023 povolen odklad školní docházky. Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci únoru v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:

– žádost,

– občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti,

– rodný list dítěte,

– vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“.

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, budou potřebovat:

  1. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (KPPP, SPC), které dodají do týdne po jejím obdržení nejpozději 20. 5. 2023,
  2. doporučení odborného lékaře.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.

Zápis se bude skládat ze dvou částí. Ve formální části se podává žádost o přijetí dítěte a ověří se totožnost zákonného zástupce a dítěte. Pokud bude zákonný zástupce souhlasit, proběhne i druhá pohádková část zápisu.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou v příloze.

Tiskopisy a dotazy k průběhu zápisu získáte také u výchovné poradkyně Mgr. Martiny Habartové ve třídě IV. A v 3. NP budovy 1000.

Srdečně Vás zveme

Sdílejte!