Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

Žáci podávají přihlášku na denní formu vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023. Možné je ji poslat poštou, nebo osobně odevzdat na SŠ osobě odpovědné za sběr přihlášek (nastudujte na stránkách dané SŠ). Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.


Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělávání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření.
Většina oborů vyžaduje potvrzení od lékaře do formuláře přihlášky (viz kolonka PLP v Atlase školství), příp. vlastní tiskopis SŠ (nutno nastudovat na stránkách dané SŠ).
Součástí přihlášky bude i přehled úspěchů a aktivit ve škole i mimo školu (většinou jsou bodově zvýhodňovány úspěchy na prvních třech místech ve vyšších kolech soutěží – nastudujte na stránkách dané SŠ). Mimoškolní aktivity doložte razítkem té organizace, kam jste docházeli (ZUŠ, hasiči,…) s informací, o jakou konkrétní aktivitu se jedná a jak dlouho jste se jí věnovali. POZOR! Některé školy mají na tento přehled svůj vlastní formulář, je proto nutné tyto aktivity vypsat do něj.
V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek přijímacího řízení ve škole zpravidla z doporučení školského poradenského zařízení. Předložení doporučení k přihlášce, a tím i žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení, však záleží na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně). Úprava podmínek přijímacích zkoušek včetně podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky je plně v kompetenci střední školy.
Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2023.
Pozvánky k přijímacímu řízení obdržíte ze SŠ nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. Pro přijímací řízení do oborů s maturitní zkouškou je stanoveno období od 12. do 28. dubna 2023do oborů vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou od 22. do 30. dubna 2023. V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 13. a 14. dubna 2023 (čtyřleté obory vzdělávání). Ředitel SŠ může zároveň stanovit i školní přijímací zkoušku mimo centrálně zadávanou. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako první, v druhém stanoveném termínu ve škole, která je uvedena na přihlášce jako druhá. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek jednotné zkoušky. Pořadí škol na přihlášce nerozhoduje o tom, kterou ze škol preferujete, a musí být na obou přihláškách stejné!
Uchazeč, který z vážných důvodů nemůže přijímací zkoušku konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín konání jednotných zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2023.

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole PZ nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna 2023. V případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou zašle Cermat výsledky SŠ nejpozději do 28. dubna 2023, ředitel SŠ ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů a zveřejní seznam přijatých uchazečů (nepřijatým bude rovněž odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou).
Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl, stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole, potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou! To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může také vzít zápisový lístek uplatněný na konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče poslat odvolání ve lhůtě do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy k odboru školství krajského úřadu.

Další informace naleznete např. na www.zkola.cz, www.msmt.cz., www.cermat.cz.

Mgr. Veronika Kusáková

Sdílejte!