Přijímací řízení na střední školy 2018/2019

Uvádíme informace pro přijímací řízení na tento školní rok. Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy (SŠ). Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání.
Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. listopadu 2018, do oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2019.
První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná v termínu 2. – 15. ledna 2019, na konzervatoře 15. – 31. ledna 2019, na gymnázia se sportovní přípravou 2. ledna – 15. února 2019.
Do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12. – 26. dubna 2019, do ostatních oborů 22. – 30. dubna 2019.
Přesný termín do oborů s talentovou zkouškou vyhlásí ředitelé SŠ do 31. října 2018, do ostatních oborů do 31. ledna 2019.
V oborech s maturitní zkouškou se bude psát povinný jednotný test z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Zadavatelem je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotná zkouška se v prvním kole přijímacího řízení koná ve dvou kolech: 12. a 15. dubna 2019. První náhradní termín je stanoven na 13. května 2019, druhý na 14. května 2019. Žák může tuto jednotnou zkoušku konat dvakrát, a to poprvé na škole uvedené na přihlášce jako první v pořadí, podruhé na škole uvedené na přihlášce jako druhé v pořadí.
Seznam přijatých uchazečů bude na SŠ vyvěšen, nepřijatým bude zaslán dopis o nepřijetí. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2019. Škola spolu se dvěma přihláškami vydává žákům i zápisový lístek. Ten se do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (vyvěšení na SŠ) zasílá řediteli SŠ, na kterou byl žák přijat, a potvrzuje tím úmysl žáka se na této škole vzdělávat. Pozor, je nepřenosný a až na dva případy ho nelze vzít zpět. Pokud po nepřijetí podal žák úspěšné odvolání, může si zápisový lístek přenést ze školy, kde ho uplatnil, na tuto novou školu. Stejně tak lze zápisový lístek přenést v případě, kdy byl žák po vykonání talentových zkoušek na školu přijat, současně však úspěšně vykonal přijímací zkoušku v oboru bez talentové zkoušky.
Proti nepřijetí je možné se k řediteli SŠ odvolat ve lhůtě do tří pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí.

Přijímací řízení na střední školy 2018/2019

přijímací řízení_termíny jednotné zkoušky_2019 (1)
K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Sdílejte!