Zápis do 1. tříd

Dne 6. dubna 2018 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2011 až 31. 8. 2012 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.00 hodin.

Týká se také dětí, které měly pro školní rok 2017/2018 povolen odklad školní docházky.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být doložena doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení.

Děti narozené od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 doloží žádost o přijetí doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení (KPPP, SPC) a odborného lékaře.

Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci březnu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:

– žádost

– občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti

– rodný list dítěte

– vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, budou potřebovat:

  • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (KPPP, SPC) dodají do týdne po jejím obdržení, nejpozději 25. 5. 2018
  • doporučení odborného lékaře

Zápis se bude skládat ze dvou částí. Ve formální části se podává žádost o přijetí dítěte a ověří se totožnost zákonného zástupce a dítěte. Pokud bude zákonný zástupce souhlasit, proběhne i druhá pohádková část zápisu.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou v příloze.

Ve středu 28. 3. 2017 v 10.00 (s možností nahlédnutí do výuky) a v 16.00 hodin bude probíhat den otevřených dveří a prohlídka budov I. stupně na náměstí Hrdinů 715 a 1000.

Prohlídku budeme začínat vždy v přízemí budovy 715 – provede Vás a zodpoví Vaše dotazy zástupkyně ředitele Mgr. Iva Klimešová.

Tiskopisy a dotazy k průběhu zápisu získáte u výchovné poradkyně Mgr. Jany Daňhelové ve třídě V. B v 2. NP budovy 1000.

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Dotazník pro rodiče

Kritéria pro přijímání žáků 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Sdílejte!