Přijímací řízení na střední školy 2017/2018

Uvádíme informace pro přiímací řízení pro tento školní rok. Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy (SŠ). Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání.
Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. listopadu 2017, do oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2018.
První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná v termínu 2. – 15. ledna 2018, na konzervatoře 15. – 31. ledna 2018, na gymnázia se sportovní přípravou 2. ledna – 15. února 2018.
Do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12. – 28. dubna 2018, do ostatních oborů 22. – 30. dubna 2018.
Přesný termín oborů s talentovou zkouškou vyhlásí ředitelé SŠ do 31. října 2017, do ostatních oborů do 31. ledna 2018.
V oborech s maturitní zkouškou se bude psát povinný jednotný test z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Zadavatelem je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotná zkouška se v prvním kole přijímacího řízení koná ve dvou kolech: 12. a 16. dubna 2018. První náhradní termín je stanoven na 10. května 2018, druhý na 11. května 2018. Žák může tuto jednotnou zkoušku konat dvakrát, a to poprvé na škole uvedené na přihlášce jako první v pořadí, podruhé na škole uvedené na přihlášce jako druhé v pořadí.
Seznam přijatých uchazečů bude na SŠ vyvěšen, nepřijatým bude zaslán dopis o nepřijetí, a to v termínu nejdříve 22. dubna 2018. Škola spolu se dvěma přihláškami vydává žákům i zápisový lístek. Tento se do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (vyvěšení na SŠ) zasílá řediteli SŠ, na kterou byl žák přijat, a potvrzuje tím úmysl žáka se na této škole vzdělávat. Pozor, je nepřenosný a až na dva případy ho nelze vzít zpět. Pokud po nepřijetí podal žák úspěšné odvolání, může si zápisový lístek přenést ze školy, kde ho uplatnil, na tuto novou školu. Stejně tak lze zápisový lístek přenést v případě, kdy byl žák po vykonání talentových zkoušek na školu přijat, současně však úspěšně vykonal přijímací zkoušku v oboru bez talentové zkoušky.
Proti nepřijetí je možné se k řediteli SŠ odvolat ve lhůtě do tří pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí.
K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.
terminy_2017,18

Web_priloha_MSMT

Sdílejte!