Ekologické aspekty v potoce Salaška

Dne 29. května jsme ve volitelném předmětu chemické hry pod vedením paní učitelky Gottwaldové provedli chemický rozbor vody v místním potoce Salaška.

Zjišťovali jsme obsah chloridů, fosforu, tenzidů, kyslíku, tvrdost vody, obsah dusičnanů, železa, pH vody a její teplotu.

Obsah chloridů: Chloridy jsou běžnou součástí všech přírodních vod. Přítomnost vyššího obsahu chloridů není v našich povrchových vodách obvyklá. Naopak v odpadních vodách, splaškových i v některých průmyslových vodách jsou chloridy často obsaženy ve vysoké koncentraci. V našem potoce je obsah chloridů velmi nízký.

Obsah fosforu: Obecně stanovení fosforu ve vodách zahrnuje stanovení fosforečnanů. Pokud je ve vodě vysoký obsah fosforu, znamená to, že je voda fekálně a splaškově znečištěná. V našem potoce je nízký obsah fosforu, a to znamená, že se do vody se nic takového nevypouští.

Obsah tenzidů: Tenzidy (saponáty) se vyskytují ve všech typech průmyslových odpadních vod a ve vodách splaškových. V domácnostech se dostávají do odpadních vod při používání pracích prostředků či při mytí nádobí. V přírodních vodách se samovolně nevyskytují, proto za jejich přítomnost ve vodních tocích může člověk. V našem potoce se tenzidy nevyskytují, tudíž se tam saponáty nevylévají.

Obsah kyslíku: Kyslík je jeden z nejvýznamnějších plynů rozpuštěných ve vodě. U podzemních a pitných vod se obvykle moc nevyskytuje, nemá totiž hygienický ani chuťový význam. Naproti tomu u povrchových vod patří stanovení kyslíku k nejdůležitějším stanovením. Koncentrace kyslíku je totiž jedním z důležitých ukazatelů kyslíkového režimu vod a je indikátorem čistoty vodních toků. Zmenšení obsahu kyslíku ve vodě pod určitou hranici má za následek úhyn ryb a jiných živočichů. V našem potoce kyslíku sice není zas tak moc, ale stačí to na to, aby tam mohli žít cejni a jiní živočichové.

Tvrdost vody: Obecně platí, že voda je tím tvrdší, čím více rozpuštěného vápníku a hořčíku obsahuje. V celé České republice je všeobecně tvrdá voda a ani náš potok není výjimka.

Obsah dusičnanů: Dusičnany se vyskytují ve všech typech vod. Obsahy dusičnanů v řekách se zvyšují např. vypouštěním odpadních vod, ale i odtoky z čistíren odpadních vod. Nadměrný obsah dusičnanů ve vodě je nejčastější příčinou toho, že voda není pitná. V povrchových vodách je obsah dusičnanů ovlivněn především zemědělským hnojením. V dnešní době se již v přírodě nedá najít voda, která by dusičnany vůbec neobsahovala.

Obsah železa: Železo patří k důležitým složkám podzemních i povrchových vod. Příliš vysoký obsah železa v pitné či užitkové vodě má za následek tvorbu rezavých skvrn.

pH vody: Ukazatel pH patří mezi základní charakteristiky jak pitných, tak přírodních i odpadních vod. Udává, jak moc má voda kyselý, neutrální, či zásaditý charakter. Voda v našem potoce je slabě kyselá.

Voda je bez zápachu a bez zákalu.

Potok Salaška je podle tohoto průzkumu čistý a má vyšší obsah kyslíku potřebný pro výskyt vodních živočichů (ryby, bezobratlí) i vodních rostlin.

Za Ekotým Tereza Trávníčková a Dominik Pecha, VIII. B

Sdílejte!