Zápis do prvních tříd

Dne 13. dubna se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. září 2010 až 31. srpna 2011 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000 od 8.00 do 16.00 hodin.

Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2016/2017 povolen odklad školní docházky.

Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete na začátku měsíce dubna v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:

– žádost,

– občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti,

– rodný list dítěte,

– vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“.

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, přinesou s sebou vyjádření příslušného lékaře a vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny či SPC.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být doložena doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení.

Děti narozené od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 doloží žádost o přijetí doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení (KPPP, SPC) a odborného lékaře.

Zápis se bude skládat ze dvou částí. Ve formální části se podává žádost o přijetí dítěte a ověří se totožnost zákonného zástupce a dítěte. Pokud bude zákonný zástupce souhlasit, proběhne i druhá pohádková část zápisu.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou v příloze.

Ve středu 5. 4. 2017 v 15.00 a v 16.00 hodin bude probíhat den otevřených dveří a prohlídka budov I. stupně na náměstí Hrdinů 715 a 1000.

Prohlídku budeme začínat vždy v přízemí budovy 715 – provede Vás a zodpoví Vaše dotazy zástupkyně ředitele Mgr. Iva Klimešová.

Tiskopisy a dotazy k průběhu zápisu získáte u výchovné poradkyně Mgr. Jany Daňhelová ve třídě IV.B v 2NP budovy 1000.

 

 

 

 

 

Žádost o přijetí, Žádost o odklad, Dotazník pro rodiče žáka 1. tříd, Kritéria pro přijímání žáků Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Sdílejte!