Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2016/2017

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (na jeden obor v konkrétní škole se podává pouze jedna přihláška). Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zákonný zástupce řediteli příslušné střední školy v termínech:

do 30. listopadu 2015 do oborů vzdělání s talentovou zkouškou;
do 15. března 2016 ostatní obory vzdělání do denní formy vzdělávání;
Do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole.
Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy, protože žákům přihlášky vytiskneme včetně klasifikace.  Ostatní doklady se dokládají podle potřeby a kritérií střední školy, např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, posudek školského poradenského zařízení včetně vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky, doklady o výsledcích v odborných soutěžích.

Ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou nejpozději do 30. října 2015, do ostatních oborů vzdělání nejpozději do 31. ledna 2016..
V tomto termínu ředitel školy stanoví a zveřejní jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech od 2. ledna 2016 do 15. ledna 2016.

Talentové zkoušky v konzervatořích v prvním kole přijímacího řízení se konají od 15. ledna 2016 do 31. ledna 2016. Bude-li se konat i přijímací zkouška, zároveň zveřejní i případný termín přijímací zkoušky v pracovních dnech od 22. dubna 2016 do 30. dubna 2016.
Ve středních školách, které budou zapojeny do pokusného ověřování, proběhnou v prvním kole  přijímací zkoušky do maturitních oborů  15. dubna 2016.
Jednotný náhradní termín je 13. května 2016.
Přijímací zkoušku, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy, lze konat prostřednictvím:

a) zkoušek zadávaných ředitelem školy
b) centrálně zadávaných a vyhodnocených testů nebo
c) kombinací způsobů podle písmene a) a b)

Pro školní rok 2016/2017 proběhne přijímací řízení dle „Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů“ společnosti Cermat.

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 15. března 2016 přihlášky a účastnit se přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.
Rozhodne-li ředitel střední školy o konání přijímací zkoušky, zašle uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním pozvánku k přijímací zkoušce.
Rozhodne-li ředitel střední školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom zákonného zástupce písemně. Spolu s touto informací o nekonání přijímací zkoušky je sděleno uchazeči jeho registrační číslo.
V případě konání přijímací zkoušky podle centrálně zadávaných jednotných testů zveřejní ředitel školy pořadí uchazečů nejdříve 22. dubna 2016. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Pokud škola do pokusného ověřování zapojena není, ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.
Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zákonnému zástupci sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2016. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do 15. února 2016.

Pokud chce žák na střední školu nastoupit, musí doručit řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zápisový lístek. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. To neplatí, když uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky.
Přijímací zkouška pro další kola se koná v termínu stanoveném ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení. Pozvánku pro toto další kolo zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškou.
Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole prvním, s tím rozdílem, že v tiskopise přihlášky se vyplňuje vždy jen jedna vybraná škola, na niž se přihláška podává.
Tyto informace budou umístěny na stránkách Informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje www.zkola.cz  pod přijímacím řízením.

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli příslušné střední školy nejpozději do 3 dnů po termínu  zkoušky, stanoví ředitel školy náhradní termín tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od stanoveného řádného termínu.
Pro školy, které jsou zapojeny do pokusného ověřování, je náhradní termín stanoven na 13. května 2016.

Informace o středních školách naleznete například na těchto internetových stránkách:
Atlas školství
Burza škol
Info absolvent

 

Sdílejte!