Efektivní prevence – průběžná zpráva

V rámci dotační oblasti prevence kriminality MŠMT realizuje naše škola v roce 2013 projekt Efektivní prevence. Seznamujeme Vás s jeho průběžným hodnocením.

Realizujeme aktivity, které kladou důraz na principy efektivní primární prevence, jsou založeny na soustavnosti a dlouhodobosti, aktivnosti, přiměřenosti. Vyhýbáme se jednorázovým aktivitám a spolupracujeme s dalšími subjekty (OSPOD, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, kontaktní centrum Charáč, lékaři z různých oborů). Spolupráce se SVP Help a PPP je samozřejmostí. Cílem je realizace kontinuálních a komplexních programů, interaktivních programů v menších skupinách, vytváření dobrého klimatu ve třídě i skupině.

V rámci jednotlivých ročníků jsme dosud ve shodě s projektem realizovali interaktivní zážitkové programy:

3. ročník: Nechej mě, nelíbí se mi to! (prevence šikanování, zneužívání)

4. ročník: Žij a nech žít! (naučme se akceptovat a vážit si jeden druhého)

5. ročník: Co dělat, když se mi nedaří? (jak zvládat zátěžové situace)

6. ročník: Duševní zdraví. Způsoby zvládání stresu. Styly učení, jak vyzrát nad přípravou do školy.

7. ročník: Mezilidské vztahy – kluci versus holky

8. ročník: Hodnoty a hodnotový systém člověka. Životní plány, cíle, vize, sebeocenění

9. ročník: Zvládání zátěžových situací. Jak se vyrovnat s neúspěchem?

Interaktivní zážitkové programy realizuje školní psycholožka.

Ve spolupráci s ostatními subjekty jsme realizovali besedy:

2. ročník: Chovej se zodpovědně. Hasík.

4. ročník: Bezpečný internet. Zdravotnická přednáška.

6. ročník: Hasík. Beseda s OSPOD.

7. ročník: Kyberšikana. Facebook a jeho nebezpečí.

8. ročník: Trestní odpovědnost mládeže.

9. ročník: Zdravotnická přednáška

Důležitá byla i návštěva pracovnice Charáče na třídních schůzkách 7. ročníku – Jak poznat žáka pod vlivem návykové látky?

Proběhla i školení pedagogů:

Šikana ve školním prostředí a její řešení – PaedDr. Zdeněk Martínek, pedagog a psycholog

Extrémismus a škola – Mgr. Dana Forýtková

Rizikovému chování předcházíme i poznávacími aktivitami a pobyty žáků 6. ročníku, které jsou nezbytné, protože v 6. ročníku díky dojíždějícím žákům vznikají nové kolektivy. V prvním školním týdnu probíhali stmelovací aktivity v rámci třídy, žáci společně poznávali i Staré Město, současně plnili úkoly s tím spojené.

Adaptační pobyty proběhly pro VI.AC ve dnech 17. – 18. září, pro VI.BD ve dnech 19. – 20. září v rekreačním zařízení Kopánky. Spolu se třídními se zúčastnila i školní psycholožka, která vedla aktivity se zaměřením na skupinovou spolupráci, řešení problémových situací.

V 1. ročníku mají žáci poznávací a stmelovací aktivity zařazeny v prvním týdnu školní docházky pod názvem Pohádkový týden.

Realizátorem projektu je školní poradenské pracoviště, které je také odborným garantem veškerých aktivit. Prioritně je tvoří školní psycholožka, metodici prevence, výchovné poradkyně a vedení školy. Žáci II. stupně po proškolení školní psycholožkou a metodiky prevence prezentovali jednotlivá témata k prevenci rizikového chování žákům na I. stupni.

Realizace peer programu (probíhá v průběhu roku):

2. ročník: Proč je výhodné být zdravý, jak správně užívat léky.

3. ročník: Vliv kouření na lidské zdraví, krátkodobé a dlouhodobé účinky kouření.

4. ročník: Vliv alkoholu na lidské zdraví, krátkodobé a dlouhodobé účinky konzumace alkoholu.

5. ročník: Závislost na užívání marihuany, závislost na těkavých látkách a jejich vliv na lidské zdraví.

6. ročník: Co je lepší než alkohol a drogy? Proč je dobré nekouřit? Jak zahnat nudu? Co má člověk dělat, když má trápení?

7. ročník: Léky jako drogy. Tabák, tabakismus a jeho důsledky. Alkohol, alkoholismus a jeho důsledky. Jiné drogy, které společnost toleruje. Způsoby odmítání. Zdravý životní styl.

8. ročník: Kouření a jeho nebezpečí pro zdraví. Alkohol a jeho nebezpečí pro zdraví. Organická rozpouštěla. THC. Patologické hráčství. Způsoby odmítání. Zdravý životní styl.

9. ročník: Účinky alkoholu, stádia používání alkoholu. Poruchy přijmu potravy. Sebepoškozování. Společnost a drogy – vliv reklamy. Rasismus a xenofobie.

V rámci projektu jsme v budově I. stupně na nám. Hrdinů 1000 vybudovali 3 relaxační koutky, které slouží ke zklidnění hyperaktivním dětem během vyučování. O přestávkách koutky využívají i ostatní žáci pro relaxaci a odpočinkový pobyt. V prostorách školní družiny na nám. Hrdinů 715 je vybudován relaxační koutek s prvky Snoezelenu. Zde mohou relaxovat nejen žáci, kteří navštěvují školní družinu, ale v dopoledních hodinách i ostatní žáci I. stupně.

 

Sdílejte!