Prevence rizikového chování

Nejdůležitější částí prevence rizikového chování na naší škole je peer program. V peer programu využíváme princip pozitivního sociálního vlivu starších žáků směrem k mladším spolužákům.

Slovo peer pochází z angličtiny, jedním z jeho významů je vrstevník. Peer program je tedy vrstevnický program, jehož cílem je vytvořit skupiny dobrovolníků, kteří by aktivně působili v oblasti primární prevence (např. vytvářením a realizací preventivních programů pro třídní kolektivy na naší škole).

V 7. ročníku vzděláváme žáky ve dvou rovinách, a to v rovině teoretické informace a jejich aplikace a v rovině sebepoznání a osobnostní rozvoj peer aktivisty. Chlapci a děvčata pak prezentují jednotlivá témata žákům na prvním stupni a taky působí v rámci vrstevnického programu do konce školní docházky mezi spolužáky druhého stupně. Peer aktivisté jsou v průběhu celého školního roku systematicky proškolováni prostřednictvím školního metodika prevence a školní psycholožky. Na školení pro peer aktivisty byli přítomni také zaměstnanci kontaktního centra Charáč, kteří informovali o své ambulantní i terénní práci s lidmi závislými na nelegálních drogách. Peer aktivisté bývají také připravováni a zaškolováni prostřednictvím výcvikových aktivit na PPP Uherské Hradiště.

Ve škole se zaměřujeme zejména na prevenci kouření, požívání alkoholu, nadužívání léků, užívání marihuany. Nacvičujeme způsoby odmítání návykových látek, zaměřujeme se taky na prevenci šikanování, kyberšikany a sebepoškozování. Mezi témata pro sebepoznání a osobnostní rozvoj patří např. „Hodnoty – mé poklady“, „Jak se zbavit stresu a jak relaxovat“ či „Komunikační dovednosti“.

Součástí osnov zejména přírodopisu a výchovy ke zdraví jsou také témata jako např. auto-destruktivní závislosti, formy násilí, sexuální kriminalita, zneužívání návykových látek a jejich vliv na zdravý životní styl mladých lidí, plánované rodičovství a pohlavní nemoci.

Dále je v této oblasti velmi důležitá i přednášková činnost přímo zaměřená na prevenci rizikového chování, jako jsou např. přednášky o diváckém násilí (problematika spojená s fotbalovým prostředím), trestní odpovědnost mladistvých a trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži přednášená prostřednictvím Policie ČR.

K dobré prevenci rizikového chování bezpochyby přispívá široké spektrum zájmových útvarů, volitelných předmětů a dalších akcí (seznamovací pobyty, projektová výuka, přednášky, exkurze aj.), které naše škola dětem nabízí.

Sdílejte!