RAMPS – VIP III.

ramps+esfRozvoj a metodická podpora poradenských služeb RAMPS – VIP III. Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.
Školní poradenské pracoviště (dál ŠPP) bylo vytvořeno v minulém školním roce i na naší škole a od 1.1.2012 je v rámci projektu RAMPS – VIP III spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
ŠPP se na naší škole zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti žáků včasnou identifikaci dětí s potížemi ve výchovně vzdělávacím vývoji. Realizujeme ji prostřednictvím:
– třídních učitelů, kteří mají k dispozici dotazník s popisem symptomů jednotlivých diagnostických jednotek a mohou si tak pro vlastní potřebu stanovit předběžnou pedagogickou diagnózu dítěte. Vyplněný dotazník pak slouží jako vstupní informace od vyučujícího pro školního psychologa při zařazení dítěte do individuální péče,
– depistážní činností školního psychologa v 1., 2., 3., 5. a 6. ročníku se zaměřením na výskyt specifických vývojových poruch učení a chování.
Třídní učitel nahlásí žáka problémového v učení nebo v chování do péče školního psychologa a ten se ve spolupráci se zákonným zástupcem snaží o optimalizaci jeho výchovně vzdělávacího vývoje. Pokud práce nepřináší žádoucí efekt, je ve spolupráci s výchovným poradcem doporučena zákonným zástupcům návštěva pedagogicko – psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra, střediska výchovné péče.

Primární prevenci vzniku rizikového chování dětí uskutečňujeme:
– prostřednictvím vlastního výcviku peer aktivistů a následně jejich působením v prostředí školy.

Tematické bloky vzdělávacích aktivit pro peer program jsou:
primární prevence vzniku závislostí na návykových látkách, prevence šikanování a kyberšikany, prevence vzniku poruch příjmu potravy, prevence autoagresivity-sebepoškozování, prevence agresivního chování (uvedené aktivity jsou součástí minimálního preventivního programu školy),
Na žádost třídních učitelů pořádáme třídní preventivní nebo třídní intervenční programy,
pro žáky 6. tříd se pořádají seznamovaci a adaptační pobyty.

Výchovné problémy řešíme formou individuálního vedení ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka.
Realizaci podpůrných a vyrovnávacích opatření organizujeme dle doporučení příslušného odborného pracoviště, které provedlo vyšetření dítěte, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka asistenty pedagoga a třídními učiteli.
Kariérové poradenství (poradenství v oblasti profesní orientace s možností diagnostiky, konzultace a poradenství pro žáky a rodiče) zabezpečuje výchovná podadkyně na II. stupni.
Prevence vzniku rizikového chování je realizována metodiky pro prevenci a blíž je specifikována v Minimálním preventivním programu školy.
Ve spolupráci s pracovníky Odboru sociálně právní ochrany dětí v Uherském Hradišti a Policií ČR realizujeme besedy se žáky vybraných ročníků.

Sdílejte!