Tvořivé psaní a čtení

Vyhodnocení projektu Tvořivé psaní a čtení, který byl financován z rozvojového programu MŠMT Podpora čtenářské gramotnosti ve školách v roce 2008:

V rámci realizace projektu Tvořivé psaní a čtení si všichni žáci I. stupně založili své čtenářské deníky. 
Tomu předcházela společná četba páťáků s prváky. Čtenářští mistři zastoupili paní učitelky, přečetli nový článek z čítanky, tak jak jej jindy předčítá paní učitelka. Po rozdělení do skupin se žáci vzájemně představili a pod vedením páťáků pracovali na plnění úkolů souvisejících s článkem. Prvňáčci si založili nový sešit ČTENÍ pro zapisování všeho, co přečtou. V 1. třídě si jen napsali název knihy a jejího autora a nakreslili obrázek k dané knize, ve 2. třídě přibylo vypsání hlavních postav a od 3. třídy i krátký obsah knihy. Zpočátku jen pár vět, ve vyšších ročnících již text složitější, dle úrovně vyjadřovacích schopností žáků. Jedenkrát měsíčně přinesli žáci své čtenářské deníky a při vlastní prezentaci knihy seznámili spolužáky s jejím obsahem, knihu také ukázali a tím podněcovali ostatní k aktivnímu čtení. Protože mnozí žáci jsou ze sociálně slabších rodin a nemají doma knihy, rozšířili jsme nabídku školní knihovny o tituly pro společné čtení, slovníky a encyklopedie.
I nadále jsme spolupracovali s Městskou knihovnou ve Starém Městě. Zde si paní knihovnice chystaly pro naše žáky besedy o spisovatelích a různých žánrech dětské literatury. Společně jsme uskutečnili besedu se spisovatelkou M. Drijverovou. Knihovna navíc připravila na měsíc březen další besedu s paní spisovatelkou I. Březinovou. Od obou autorek máme v naší školní knihovně podepsané jejich knihy. Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti pro žáky pátého ročníku připravila besedu na téma „Pověsti našeho kraje“. V  úvodu se děti dozvěděly, že budova současné knihovny byla původně židovskou synagogou. Seznámily se tak s její historií i současností. Potom následovalo krátké představení spisovatele B. B. Buchlovana. Děti nejvíce zaujal fakt, že původně se tento pán jmenoval jen Bedřich Beneš, ale aby se odlišil od ostatních Benešů, přidal pro svou lásku k našemu kraji ke svému jménu přízvisko Buchlovan. Další zajímavostí bylo, že v období 2. světové války zachránil spoustu českých knih pro děti. Zabalil je do velkých balíků a převezl do budovy muzea, kde tyto knihy bez úhony přečkaly celou válku. Po tomto úvodu se již žáci zaposlouchali do nejrůznějších pověstí vážících se k našemu kraji. Některé byly v podání paní knihovnice a některé také v televizní podobě, čímž se stala beseda pestřejší.
Paní Drijverová besedovala o literatuře i se žáky druhého stupně. Ti ji zaslali své literární práce, které vyhodnotila. Mnohým dala návod, co všechno musí zvládnout budoucí spisovatel.
Některé třídy II. stupně navštívily i místní knihovnu zaslaly práce do soutěže knihovny B. B. Buchlovana Hradišťské sluníčko, dvě práce byly vyhodnoceny.
Na rytíře řádu čtenářského byli pasováni králem Knihoslavem a královnou Knihoslavou letošní prvňáčci. Celou slavnost připravili ve spolupráci s třídními učitelkami zaměstnanci knihovny a místostarosta města. Zajímavou novinkou letošního pasování bylo vystoupení pana ředitele, který předčítal prvňáčkům ze svých nejoblíbenějších dětských knih.
Společné čtení se uskutečnilo i ve 2. ročníku, kam přišli žáci z osmých tříd. Toto čtení bylo rozděleno do dvou částí. V první si  žáci přinesli své oblíbené knihy a navzájem se s nimi seznámili. Ve druhé části si představili své slohové práce. Navzájem si také ukázali „knihy o mně“, které vytvořili, když navštěvovali 2. třídu. Velmi nás potěšilo, že tyto knihy měli doma uloženy. Na toto tvůrčí psaní navázali žáci 4. tříd se svými sborníky pohádek a veršů a druháci vytvořili své první kuchařské knihy s recepty pomazánek.
Žáci třetího ročníku absolvovali čtenářskou štafetu. Její náplní byly návštěvy městské knihovny, městského úřadu, besedy s pozvanými hosty (pamětnice pí L. Stuchlíková, rodiče a příbuzní žáků) ve vyučování. V rámci těchto aktivit byla dětem přiblížena nejen pohádková témata, ale i historie našeho města a regionu. Předčítání pozvaných hostů vedlo žáky ke zvýšenému zájmu o danou problematiku a následnému vyhledávání dalších informací v literatuře a na internetu.
Během plnění projektu žáci čtvrtého ročníku navštívili v měsíci dubnu Moravský kras, žáci 5. ročníku navštívili Prahu. Získané poznatky doplněné informacemi z internetu a encyklopedií zpracovali ve skupinách a v průběhu měsíce května prezentovali svým rodičům i spolužákům v jiných ročnících. Tato zkušenost dětem přinesla nejen nové vědomosti, ale rozvinula jejich komunikační dovednosti a dovednosti získané při práci s literaturou a internetem.
Žáci v 8. ročníku zpracovali projekt Vesmír, který prezentovali v hodinách fyziky. Při něm využili zakoupené literatury.
Realizace projektu Tvořivé psaní a čtení vedla k hlubšímu vnímání a postupnému osvojování českého jazyka jako bohatého prostředku k získávání a předávání informací, ke kultivovanému vyjadřování potřeb, prožitků a sdělování názorů, k podněcování radosti ze čtení. Z projektu má přímý užitek 548 žáků školy.
Výstupy z projektu   
Vybavení školní knihovny (encyklopedie, slovníky, knihy pro mimočítankovou četbu, DVD)
Založení čtenářský deníků ve všech ročnících školy.
Založení předplatného pro školní časopisy (Pastelka, Mateřídouška, Sluníčko).
Žáci vytvořili Knihu o mně, sborníky veršů a pohádek, knihu receptů (2. – 4. ročník)
Žáci prezentovali projekty Praha a Moravský kras (4. a 5. ročník)
 V budoucnosti budeme v činnostech pokračovat, některé z nich jsou již zařazeny do školního vzdělávacího programu.

Sdílejte!