Vyhodnocení projektu

Hlavní aktivity školy realizují průřezové téma Environmentální výchova, jsou součástí školního vzdělávacího programu Škola pro život, podle kterého vyučujeme již třetím rokem. Realizací projektu jsme je funkčně rozvíjeli.
V rámci projektu začátkem května do školy přijela agentura Seiferos, žáci celé školy se seznámili s různými dravci i se způsobem jejich ochrany. Náměty zpracovali výtvarně, práce žáků byly vystaveny v prostorách školy.
Místo exkurze do Sluňákova, kterou se pro nedostatek volných termínů nepovedlo zajistit, vycestovali žáci 6. a 7. ročníku do zoologické zahrady v Olomouci a do Zbrašovských aragonitových jeskyní. Navštívili i Hranickou propast, jednu z nejhlubších propastí republiky. Výsledkem byly žákovské projekty.
Na Městském úřadě ve Starém Městě proběhla soutěž pro žáky, jejímž cílem bylo zjistit všeobecné znalosti žáků z přírodovědy. Děti byly rozděleny do pětičlenných družstev, řešily testy, v nichž poznávaly rostliny a živočichy naší přírody.
II. stupeň vyslal své zástupce i do ekologické soutěže Zelená stezka, zlatý list.
Skupina žáků v květnu poznávala s odbornou průvodkyní jednu z nejvýznamnějších lokalit vstavačovitých rostlin (orchidejí) na našem území a ve střední Evropě vůbec (lokalita Drahy kousek od Horního Němčí). Na úvod žáci zvládli trochu teorie, pak na vlastní oči viděli několik druhů kvetoucích orchidejí i jiných vzácných a chráněných rostlin.
Pro žáky 9. tříd jsme připravili přednášku na téma využití slunečních kolektorů v domácnostech.
Žáci 6. ročníku se zapojili do aktivit Sdružení pro environmentální výchovu a vzdělávání Rosnička a Klubko Staré Město, absolvovali programy na třídění odpadu.
Využili jsme i Střední odborné školy a gymnázia ve Starém Městě a její nabídky na přednášku o kompostování bioodpadu a o roli žížal při tomto procesu.
Žáci 5. ročníku v rámci přírodovědy absolvovali v terénu projektový den na téma Lesy v ohrožení – řešili i stromový test, poznávali zvířata podle rohů a parohů, zkoumali potravní řetězec živočichů.  
Žáci 4. ročníku měli projektový den Obojživelníci a plazi, žáci 3. ročníku si připravili projekt na téma Bylinky.
Zapojili jsme se i do ekologické výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj a do soutěže Člověk a doprava.
V rámci výuky se žáci učí zjišťovat a zaznamenávat znečištění vodních toků v okolí školy, provádějí rozbory půdy, využívají meteorologickou stanici.
V hodinách přírodopisu používají zakoupené mikroskopické preparáty.
V říjnu se žáci 8. ročníku zúčastnili přírodovědné exkurze v zoologické zahradě v Lešné, zaměřené na ekosystémy planety.  Dvě třídy absolvovaly ve vzdělávacím centru ZOO program pod názvem „Amazonský deštný prales“, další dvě „Africké stepi a savany“.
Žáci 8. ročníku pracovali v přírodovědných předmětech na projektech s tématem Voda. Výsledky své práce pak prezentovali před spolužáky, některé práce jsou vystaveny v prostorách školy.
Žáci volitelných předmětů Chemické hry a pokusy a Chemicko-biologická praktika se zúčastnili promítání ekologických filmů v rámci projektu Týká se to také tebe. Promítané filmy pojednávaly o ekologickém způsobu života dvou rodin. V průběhu projektu děti vytvořily cyklus fotografií s ekologickou tématikou, jsou vystaveny v prostorách školy.
Na tomto festivalu jsme projekt Ekologie v našem srdci prezentovali na výstavních panelech. Další publicitu jsme zajišťovali prostřednictvím místního tisku a pomocí stránek školy https://www.zsstmesto.cz. Na těchto stránkách jsou zveřejněny práce žáků i fotodokumentace.Projekt byl financován MŠMT v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2008.
 

Sdílejte!