Mediální výchova ve škole

Od školního roku 2005/2006 se v naší škole začal vyučovat nový předmět mediální výchova, který podle nového rámcového vzdělávacího programu spadá pod průřezová témata, kterými v průběhu školní docházky musí projít každý žák.
Pro tento nový vyučovací předmět jsme dostali k dispozici novou počítačovou učebnu a dotaci 1 hodinu týdně. Žáci zde získávají elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. V současné době je pro jednotlivce ve společnosti důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přichází z médií. Média mají stále větší vliv na chování jedince a společnosti, utváření si životního stylu a na kvalitu života vůbec. Mediální výchova by měla u žáků rozvíjet schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Žáci by se měli naučit také orientaci v mediovaných obsazích a schopnosti zvolit si sami odpovídají médium a náplň svého volného času. Ráda bych vás seznámila alespoň s některými tématy mediální výchovy: zpravodajství, reklama, vlivy médií, svět zábavy, stereotypy v médiích atd.. Žáci se také podílí na přípravě školního časopisu Rumor. Neoddělitelnou součástí výuky jsou exkurze. V letošním roce se žáci zúčastnili těchto exkurzí: Dobrý den s Kurýrem, tiskárna Graspo Zlín, zájezd do Prahy – exkurze v Českém rozhlase Praha, dokument v kině Imax. Pro příští rok plánujeme několik dalších zajímavých exkurzí. Mediální výchova je velmi zajímavý vyučovací předmět, který má v současném předimenzovaném světě informací důležité postavení. Mgr. Jarmila Tomešková

Sdílejte!