Škola pro život

Škola pro život je projekt spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je žáky motivovat, aby se i v budoucnosti sami chtěli vzdělávat.
Proto chceme měnit nejen obsah a metody vyučování, ale i prostředí a klima školy, které musí vést k aktivitě, tvořivosti a odpovědnosti. Prvním krokem je vzdělávání učitelů, protože nestačí pouze jejich odborná způsobilost. Je třeba, aby  získávali nové nápady, radost a inspiraci jak pro svou práci, tak i svůj vlastní osobnostní růst. Také je třeba, aby při přípravě i při výuce mnohem více využívali techniku, protože s tím jde v ruku v ruce přitažlivost výuky i její efektivita. Aby učitelé pochopili výhody a smysl techniky, zřídíme školní intranet, který zefektivní práci učitelů.  Aby došlo k dalšímu rozvoji klíčových kompetencí žáků a k další vnitřní diferenciaci výuky, chceme rozšířit nabídku volitelných předmětů o Počítačovou grafiku a Mediální výchovu. Zlepšíme vybavení školy vhodnými encyklopediemi, což nám umožní měnit frontální výuku na výuku skupinovou, při které dochází k většímu zapojení žáků.
Do našeho ŠVP zařadíme i projektové a oborové dny s vhodnými tématy,  při kterých dochází k rozvoji všech klíčových kompetencí, žáci se učí zpracovávat informace. Výstupy činností budou žáci prezentovat nejen na půdě školy, ale i na partnerských školách, proběhnou i putovní výstavy. Chceme, aby v průběhu základního vzdělávání žáci postupně získali takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností se aktivně podílet na životě společnosti. A k tomu směřuje naše činnost.

Sdílejte!