Stavba školy

„Dne 13. června v pondělí r. 1887 shromáždili se učitelé, místní školní rada a obecní představenstvo dopoledne před 8. hodinou jako na rozloučenou sBudova č. 715 budovou školní, aby takto společně do farního chrámu Páně v Uherském Hradišti se odebrali a při mši sv. na Bohu žádali, aby zamyšlenému důležitému dílu svého požehnání dal, dělníky od neštěstí chránil a dáti ráčil, by stavba šťastně se započala, pokračovala a dokončila.“Školu postavil stavitel Schaniak z Uherského Hradiště. Stavba byla dokončena koncem října 1887. Do pískovcového kamene, který byl vsazen vpravo u vchodu, bylo vytesáno:

„Poslouchejte, dítky milé, učitele své ušlechtilé, neb tak zákon boží káže, vás učením ctnostmi váže. Za stavbu tuto rodiče své v paměti mějte, jim poslušnost, vděčnost, lásku projevujte.“

Rok 1887 – bohužel tři učitelská místa zůstala neobsazena, takže vyučování probíhalo pouze ve dvou třídách. Vyučovali: nadučitel Karel Prošek a podučitel František Polášek. V květnu 1888 přišel z Bzence učitel František Myklík, ale František Polášek odešel do Březnice.

V té době bylo ve škole v první třídě ve dvou odděleních 239 žáků, v druhé třídě ve dvou odděleních 265 žáků. Celkem měla škola 504 žáky. V roce 1893 už do školy chodilo 640 žáků. Školní kronika zaznamenala dosti podrobně chod školy, takže se dovídáme: že 3.10. bylo vzpomenuto jmenin Jeho Veličenstva Františka Josefa I. že 15.12. zaslala paní Helena Mayová dětem šest párů bot a šest párů střevíců že 14.4. nebylo odpolední vyučování, protože v Uherském Hradišti hořelo a bylo nebezpečí, že požár zasáhne i Staré Město. že v hodnocení na konci školního roku 30 žáků prospělo velmi dobře, 55 dobře, 82 dostatečně, 61 sotva dostatečně a 82 nedostatečně. 139 žáků nedostalo známky pro nedbalou návštěvu školy, 59 žáků bylo neklasifikováno, protože měli úlevy ve školní docházce.

V roce 1889 byly zřízeny dvě třídy v domě obchodníka pana Fr. Weebera. Za pronájem dvou učeben a příslušenství platila obecní rada 240 zlatých ročně. Od tohoto roku se vyučovalo na třech místech a mohlo být zrušeno polodenní vyučování v první a druhé třídě. V roce 1894 byly zřízeny nové tři „učírny“ v obecní sýpce na Palánku.

To už jsou rozděleny páté třídy na chlapeckou a dívčí. Za práci, kterou pro školu a nově zřízené učebny vykonal, dostal za odměnu nadučitel František Lehrich 2 metry bukového dříví. V roce 1900/1901 měla škola celkem 655 žáků – 285 chlapců a 370 dívek. Třídy byly smíšené vždy po dvou – A a B. Pouze páté třídy, které byly též dvě, byly rozděleny na dívčí a chlapeckou. Celkově bylo v prostorách školy, na Palánku a u Weeberů deset tříd. V průběhu školního roku (listopad 1900) bylo vydáno nové nařízení zemské školní rady, podle něhož byly rozděleny i čtvrté třídy na chlapeckou a dívčí.

Sdílejte!