Konzultace pro žáky 9. ročníku k Jednotné přijímací zkoušce 2020

Vážení rodiče,

dne 30. dubna 2020 rozhodla vláda ČR, že od 11. 5. 2020 mohou do škol docházet i žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušku na SŠ. Dovolujeme si Vás požádat, abyste nám obratem, nejpozději do 7. 5. 2020 do 12:00 hod., podali informaci o tom, zda souhlasíte s docházkou svého dítěte na konzultace z jazyka českého a matematiky. Učiníte tak prostřednictvím elektronické žákovské knížky na adresu ředitelsví školy – odpovězte na tuto zprávu ve formě: Souhlasím s docházkou mého syna/dcery ke konzultacím.

Provoz školy a organizace konzultací:

1.       Maximálně 15členné skupinky – rozdělení je plně v kompetenci ředitele školy a bude zveřejněno 7. 5. 2020 formou mailu ředitele školy zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

2.       Bude dodržen metodický pokyn, podrobnější informace o pohybu žáků budou zaslány v pátek 8.5.2020.  Výuku jazyka českého a matematiky budou prioritně zajišťovat vyučující těchto předmětů v devátém ročníku.

3.       Doba konzultací je stanovena na dny pondělí, středa a pátek odpoledne od 13:00 – 14:40 hod.

4.       Upozorňujeme, že dle vyhlášky je žák po přihlášení povinen konzultace navštěvovat a současně vyhláška neumožňuje přihlášení po termínu 7. 5. 2020.

5.       Obědy žákům nebudou poskytovány.

6.       Neúčast žáka na konzultaci je nutné omluvit u zástupce ředitele školy – Mgr. Pavel Turčin, tel. 775 195 120 nebo mail: turcin@zsstmesto.cz

7.       Během pobytu žáků ve škole je nutné dodržovat základní hygienická pravidla – viz „Metodický pokyn MŠMT“.

8.       Jelikož škola stanoví zásady provozu v šatnách, na chodbách, na toaletách a ve třídě, je nezbytně nutné tato pravidla dodržovat – viz „Metodický pokyn MŠMT“.

9.       Konzultace budou ukončeny dnem uspořádání Jednotné přijímací zkoušky.

10.   Žádáme Vás, abyste vyplnili FORMULÁŘ, který Vám zasíláme v příloze. Je to ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ „O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A VYLOUČENÍ OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTORY.

Kompletně vyplněný formulář opatřený podpisy zákonných zástupců přinesou Vaše děti v pondělí 11. 5. 2020 do školy. Pokud formulář nebudou mít, nebude jim umožněn vstup do školy.

11.   Doporučujeme Vám pečlivé přečtení manuálu: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

12.   Škola se bude řídit hygienickým a protiepidemiologickým doporučením MŠMT k provozu školského zařízení v tomto období.

Při opakovaném nedodržení hygienických opatření a prokazatelném upozornění zákonných zástupců vedením školy budeme nuceni přikročit k vyřazení žáka ze školní skupiny a přípravy.

Konzultace pro žáky 9. ročníku

ochrana_zdravi_zs

průvodní dopis ministra

příloha čestné prohlášení

 

Sdílejte!