Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016/17

V průběhu února je třeba podle vzoru, který žákům visí ve třídách, vyplnit a odevzdat výchovné poradkyni ke kontrole a zaevidování přihlášky na SŠ.

Do 1. března 2017 (středa) je nutno odevzdat přihlášku řediteli střední školy (SŠ). Možno poslat poštou či osobně odevzdat na SŠ osobě odpovědné za sběr přihlášek (nastudujte na stránkách dané SŠ).

Většina oborů vyžaduje potvrzení od lékaře do formuláře přihlášky (které školy viz kolonka PLP v atlase školství), příp. na vlastní tiskopis SŠ – nutno nastudovat na stránkách dané SŠ.

Součástí přihlášky bude i přehled vašich úspěchů a aktivit ve škole i mimo školu (většinou jsou bodově zvýhodňovány úspěchy na prvních třech místech ve vyšších kolech soutěží – nastudujte na stránkách dané SŠ).  Mimoškolní aktivity doložte razítkem té organizace, kam jste docházeli (např. ZUŠ, hasiči, …) s informací, o jakou konkrétní aktivitu se jedná a jak dlouho jste se jí věnovali. Žáci, kteří aktuálně absolvovali vyšetření v KPPP či SPC a byly jim upraveny podmínky přijímacího řízení, přiloží i toto potvrzení.

Pozvánky k přijímacímu řízení obdržíte ze SŠ nejpozději 14 dní před termínem přijímací zkoušky.

Pro přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou je stanovené období od 12. do 28. dubna 2017 (ředitel SŠ může stanovit zároveň i školní přijímací zkoušku mimo centrálně zadávanou), do oborů vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou od 22. do 30. dubna 2017. První řádný termín centrálně zadávaných testů do oborů s maturitní zkouškou je 12. dubna 2017, druhý 19. dubna 2017. Uchazeč, který se hlásí v 1. kole přijímacího řízení na obor s maturitní zkouškou, koná jednotnou zkoušku v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Pokud je žák neschopen z vážných důvodů přijímací zkoušku v tomto termínu vykonat a bez prodlevy se řediteli SŠ nejpozději do tří dnů omluví, koná přijímací řízení v náhradních termínech 11. a 12. května 2017. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky!

Každý uchazeč může písemný test z M a JČ konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu (12. dubna) ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu (19. dubna) ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Jako první vypisujete školu, kterou preferujete, jako druhou školu náhradní. Obě přihlášky budou jako kopie, to znamená, že pořadí škol na obou přihláškách musí být stejné.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek centrálně zadávané písemné zkoušky z M a JČ. Centrum zašle výsledky SŠ nejpozději do 28. dubna 2017, ředitel SŠ ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Týká se oborů s maturitní zkouškou.

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná, bude od 22. dubna do 30. dubna 2017 zveřejněn seznam přijatých žáků a nepřijatým bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je možné podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli dané SŠ, který ho přijal, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek je možné uplatnit pouze jedenkrát. Výjimkou je případ, když se na školu dostanete později na základě odvolání a v případě, pokud jste už uplatnili zápisový lístek v oboru s talentovou zkouškou a následně byli přijati do oboru bez talentové zkoušky v dubnu.

Další informace naleznete na zkola.cz.

 

 

 

Sdílejte!