Představujeme se..

Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, je největší základní školou na Uherskohradišťsku. Nachází se v centru bývalé Velkomoravské říše.

Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní klub. Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje školu 727 žáků, z toho 351 žáků je na I. stupni. Ve všech ročnících vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro život. V 6. až 9. ročníku je jedna třída zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a informatiky.

Na škole vyučuje 48 učitelů, 5 vychovatelek, 5 asistentů pedagoga, o provoz se stará 12 správních zaměstnanců. Ve dvou jídelnách vaří 12 kuchařek (jsme i výdejnou pro dvě místní mateřské školky).

Do školy dojíždí z okolních obcí celkem 265 žáků, z toho 64 na I. stupeň (především z Kostelan nad Moravou). Od šestého ročníku k nám přichází i žáci z Jalubí, Nedakonic, Zlechova a dalších obcí.

Pro výuku využíváme tři budovy – dvě starobylé na náměstí Hrdinů navštěvují žáci I. stupně. Třetí panelová se nachází na nedalekém sídlišti Komenského, chodí do ní žáci II. stupně. Všechny budovy prošly rozsáhlými rekonstrukcemi.

V budově na nám. Hrdinů č. 715 jsou v tomto školním roce první a druhé třídy a oddělení školní družiny. V budově číslo 1000 jsou třídy pro žáky 2. – 5. ročníku a jedno oddělení školní družiny. Je zde jazyková učebna i počítačová učebna s připojením k internetu. Přímo ve škole se nachází i tělocvična a jídelna. U obou budov jsou vybavená hřiště.

Na I. stupni se žáci učí jazyk anglický. Již od 1. ročníku se učí jazyk anglický. Děti navštěvují mnoho dalších kroužků (dramatický, národopisnou Dolinečku, pohybový, logopedii, fotografický,…).

V roce 2004 proběhla i první část rekonstrukce budovy II. stupně. Vyměnili jsme okna, dveře, zateplili fasádu a zrekonstruovali tělocvičnu. Díky dotaci KÚ Zlín a MěÚ Staré Město jsme u školy vybudovali doskočiště a tři rozběhové dráhy. K tělocviku využíváme i nedalekou sportovní halu. V dalších letech jsme zateplili atrium a střechu, došlo i k částečné rekonstrukci elektroinstalace.

Výuka na II. stupni probíhá v 15 kmenových třídách.

Žáci mají k dispozici čtyři jazykové učebny, dvě počítačové učebny a dále odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, pracovních činností, keramickou dílnu a kuchyňku. Přímo u školy je školní zahrada se skleníkem. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí díky projektu Zahrada v proměnách času, podpořeného MŠMT. Velké přestávky mohou žáci trávit za pěkného počasí v atriu.

V tomto školním roce se začali všichni žáci 7. a 8. ročníku na základě rozhodnutí MŠMT učit dva cizí jazyky. K jazyku anglickému podle zájmu přibyl žákům buď jazyk německý, nebo jazyk ruský. Díky tomu došlo k omezení volitelných předmětů. I když si vybírali ze široké nabídky dvaceti sedmi volitelných předmětů, vzniklo méně skupin. Vybrali si počítačovou grafiku, programování, sportovní hry zaměřené na softbal a na florbal, aerobik, chemické hry a pokusy, cvičení z jazyka českého a z matematiky, konverzaci v angličtině, volbu povolání, technické kreslení. Díky výuce dalšího cizího jazyka mají žáci v učebním plánu II. stupně celkem 3 hodiny volitelných předmětů.

Pro žáky 8. ročníku jsme před šesti roky zavedli výuku finanční gramotnosti, kterou jsme zařadili do školního vzdělávacího programu.

Ve volném čase žáci navštěvují různé kroužky – kroužek Dolinečku, sportovní (florbal, softbal, volejbal), keramiku, turistický, debrujáry, folklorní, …

Každoročně vydáváme na začátku školního roku informační brožuru pro rodiče.

Škola je úspěšná v podání a realizaci projektů. O jejich realizaci si můžete přečíst v samostatné sekci Projekty.

Díky aktivitě vyučujících organizuje škola okresní kola všech kategorií Matematické olympiády, Pythagoriády, Přírodovědného klokana i Matematického klokana. Pořádáme i okresní kolo v informatice a v kreslení v grafickém editoru.

Věříme, že Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, patří mezi kvalitní výchovně-vzdělávací zařízení.

 

 

Sdílejte!